Handledningen ska fungera som ett forum för diskussion om svårigheter och praktiska problem i arbetet. Handledning i interkulturell medvetenhet erbjuds både på grupp- och individnivå och målsättningen anpassas alltid efter deltagarans behov. 

I handledningen kan bland annat frågor rörande professionalitet, samtalsteknik och bemötande diskuteras. 

 

Vanligtvis brukar vi utgå från deltagarnas egna ärenden och frågeställningar. 

 

Syftet med handledningen är bland annat att:

 

  • Applicera modellen på konkreta ärenden
  • Öka kvaliteten i bemötandet
  • Utveckla egna förmågor
  • Stärka yrkesidentiteten
  • Utveckla gruppen
  • Ge stöd och avlastning
  • Få nya perspektiv
  • Hitta alternativa förhållningssätt

 

Handledning